Leseombud

Et leseombud er en som leser høyt for andre som av ulike årsaker ikke klarer det selv. Alle kan være leseombud! Din bakgrunn betyr lite, det viktigste er ønsket om å dele lesegleden med andre.

Biblioteket samarbeider med Leser søker bok som jobber for å gjøre litteratur tilgjengelig for alle. Over 700 leseombud over hele landet deltar i  leseombudsordningen.

Vi samarbeider vi med Pleie- og omsorgstjenesten om lesegrupper og en til en-lesing på sykehjemmene. Vi har også samarbeid med Frivilligsentralen.

Frivillighet

Ordningen er basert på frivillig innsats. Biblioteket vil hjelpe med å finne egnede bøker. Leseombudene har en egen kontaktperson på biblioteket. Du blir invitert til nettverksmøter i regi av biblioteket, og du vil også jevnlig få informasjon fra ”Leser søker bok”.

Hvem kan være leseombud?

Alle kan være leseombud. Det kan være ansatte som fra før av jobber med dem de leser for, eller det kan være støttekontakter eller frivillige som er glade i å lese. Din bakgrunn betyr lite, det viktigste er ønsket om å dele lesegleden med andre.

Vil du bli leseombud?

Som leseombud er du med å gi mennesker en bedre hverdag! Ønsker du å vite mer om leseombudsordningen, kan du kontakte oss på e-post.