Forskerinnsyn


Taushetsbelagte opplysninger kan under gitte betingelser brukes for forskningsformål, jf. forvaltningsloven § 13 d. Forskeren har aldri krav på innsyn, men kan søke.


Kun departementene og Riksarkivaren har myndighet til å treffe vedtak om forskerinnsyn. For kommunalt arkivmateriale er det departementene som avgjør. Folloarkivet behandler saken og gir sin innstilling til fagdepartementet.

Før det fattes vedtak om innsyn i taushetsbelagt materiale må flere ting vurderes:

  • Er det forskning i vanlig forstand av ordet, med de føringer som ligger i forarbeider til forvaltningsloven med forskrifter?
  • Vil hensikten med bruken av materialet tilsi at det kan gis innsyn?
  • Har søkeren faglig kompetanse til å fullføre et slikt forskningsprosjekt?
  • Vil det kunne være en påkjenning for dem det gjelder at forskeren har fått se slike opplysninger om dem?

Søknaden

Søknaden må være skriftlig og undertegnet og gjelde et spesifisert materiale. Det gis ikke tilgang til andre deler av arkivene enn det som er nødvendig til prosjektet. Det må foreligge en kort prosjektbeskrivelse som gjør rede for prosjektets innhold og mål, omfang og varighet, forskningsmetoder og kilder som er tenkt brukt i prosjektet, samt om resultatene skal publiseres, eventuelt i hvilken form. Forskere må oppgi vitenskapelig stilling, eventuelt på annen måte dokumentere sin forskningskompetanse. Studenter må legge ved bekreftelse fra sin faglige veileder.

Forskere som får innsyn i taushetsbelagt materiale har taushetsplikt, jf. forvaltningslovens § 13 e, og må undertegne en taushetserklæring.Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no