Drøbak kommune


Drøbak var handelsplass før Christiania ble anlagt, og på begynnelsen av 1600-tallet var det et viktig utførselssted for trelast. Handelsborgere i Christiania kjøpte husmannsplassene Husvik, Drøbak og Vennebek for å drive som uthavner midt på 1600-tallet, og stedet fikk status som ladested og vinterhavn under Christiania. Håndverkere, sjøfolk og andre handelsmenn søkte seg etter hvert til som husmenn og strandsittere med biinntekt, og stedet vokste gradvis fram som handelssted. Drøbak ble den største og mest betydningsfulle uthavna i dagens Akershus fylke.

På slutten av 1700-tallet hadde Drøbak mellom 700 og 800 innbyggere. Drøbak og Frogn ble skilt ut fra Ås prestegjeld ved kgl. res. 8. september 1823, og ble egne kommuner i 1837. Drøbak kirke sto ferdig i 1776, og at stedet hadde egen kirke, eget hospital, fattig- og skolevesen, tollbod, og havnevesen ble brukt som argumenter for å få bystatus. Ladestedet fikk kjøpstadsrettigheter i 1842.

Oslofjorden frøs ofte igjen innenfor Drøbak, og byen ble lossehavn for Oslo. Mange skip hjemmehørende i Oslo ble lagt i opplag her frem til dampskipstrafikken tok over på siste halvdel av 1800-tallet. Byen hadde på begynnelsen av 1800-tallet 25 seilskip og i 1855 hørte 60 skip hjemme i Drøbak tolldistrikt. Fra midten av 1800-tallet begynte trelasthandelen, som lenge hadde vært viktigste næringsvei, å avta. Samtidig vokste det frem en stor eksport av is. Ved slutten av århundret var begge disse næringene nærmest borte, og ble erstattet av handel og småindustri.

Industrialiseringen skapte en kraftig byvekst blant annet i Christiania, samtidig som tog og dampskip ga byborgerne langt større mobilitet. Datidens legevitenskap foreskrev sol, frisk luft, grønne omgivelser og bad av ulik art som helsefremmende tiltak. Med sine trehus, de kronglete og trange gatene og sine sjøbad, ble Drøbak på slutten av 1800-tallet et yndet sommeroppholdssted for Oslofolk. Drøbak fikk flere hoteller og mange sommervillaer for velstående byborgere. De fleste ruteskip som trafikkerte kysten hadde anløp i Drøbak. Herfra hadde man landveisforbindelse med Bunnefjorden, hovedveien fra Oslo til Østfold og til Smaalensbanen.

I Christian IVs tid ble det bygget et blokkhus på Kaholmene utenfor Drøbak som var fullført i 1643. Festningsanlegget ble videre utbygd i perioden 1845-56 og fikk navnet Oscarsborg etter kong Oscar Is besøk i 1855. I moderne tid er Oscarsborg spesielt kjent for senkingen av den tyske krysseren Blücher under det tyske angrepet på Norge morgenen den 9. april 1940.

I 1962 ble Drøbak innlemmet i Frogn kommune og mistet sin bystatus. Drøbak fikk igjen bystatus etter administrativt vedtak i 2006. 

Se våre kataloger over arkiver etter Drøbak kommuneTips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no